Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

ДАВНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ "КАСКО", ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" И ДР.

davnost zastrahovatelno
Давността в правото е период от време, с изтичането на който законът свързва настъпването на определени правни последици. Застрахователното право урежда единствено погасителната давност. Според най-разпространеното схващане в правната в доктрина, изтичането на погасителна давност води до погасяване на правото на иск за защита на конкретно субективно материално право. 

Правото на застрахователно обезщетение (по имуществена или лична застраховка) е от категорията на субективните притезателни материални права. Ето защо, след изтичането на погасителна давност, то не може да получи защита по принудителен ред.

Прочети още...

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ПРИ КРАЖБА НА АВТОМОБИЛ ИЛИ ДРУГО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

KRAJBA NA AVTOMOBILНастъпването на определено застрахователно събитие неминуемо е свързано с понасяне на сериозни вреди от страна на застрахованото лице. Когато човек не се е сблъсквал и няма опит как ви действия да предприеме в подобна ситуация, е много вероятно да пропусне нещо важно. Хората се доверяват на авторитети и при настъпило застрахователно събитие разчитат на застрахователя да ги напътства. Застрахователните компании обаче, водени от собствения си интерес, не винаги действат добросъвестно спрямо потребителите на застрахователна услуга при завеждане на дадена щета. Поради това, в тази статия ще обърна внимание на основните моменти при завеждане на застрахователна претенция и как в най-пълна степен да защитим интереса си на потребители.

Правя уточнение, че за статията ще използвам примери свързани с двата най-широко разпространени застрахователни продукти – „Каско” и „Гражданска отговорност” на автомобилистите, но казаното по отношение на тях важи и за останалите имуществени и лични застраховки.

Прочети още...

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА (CMR)” И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ОТКАЗ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

CMR застраховка

Застраховката „Отговорност на превозвача на товари по шосе („CMR застраховка”) е измежду най-често сключваните в сферата на товарния автомобилен транспорт. Правната уредба на тази застраховка се съдържа в Кодекса за застраховането, като субсидиарно към него се прилагат Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) и Закона за автомобилните превози.

I. ПРЕДМЕТ
Съгласно Кодексът за застраховането, предмет на застрахователния договор за имуществено застраховане може да бъде всяко право, което за застрахования е оценимо в пари. Застраховката „Отговорност на превозвача на товари по шосе” (CMR) спада към имуществените застраховки, тъй като има за предмет оценимо в пари благо на застрахованото лице, а именно неговата гражданска отговорност.
Съгласно правната теория, имуществото на едно лице, било то физическо или юридическо, се състои от права (актив), задължения (пасив) и фактически отношения. Можем с оглед на това да кажем, че застраховката CMR има свой предмет рискът от увеличаване на пасива в имуществото на превозвача, тъй като това е застраховка на отговорността на превозвача, която възниква по повод задължението му да обезщети собственикът на товара за пълната или частчината загуба на товара, настъпила по време на превоза. Тук е същественото различие със „Застраховката на товари срещу рисковете на превоза” – т. нар. „Карго” застраховка, с която се застрахова рискът от загуба на актив – т.е. рискът от пълно или частично погиване на превозвания товар.

II. ВИД
Кодексът на застраховането и Законът за автомобилния превоз не поставят изискване към превозвачите да сключат застраховка „Отговорност на превозвача”, за да обезпечат своята отговорност пред трети лица, която би могла да възникне в процеса на упражняване на своята дейност. С оглед на това, застраховката „Отговорност на превозвача” има доброволен характер.

Прочети още...

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

avtomagistrala

Законът за движението по пътищата е един от най-променяните и допълвани нормативни актове в българското законодателство. От приемането му през септември 1999 г., до сега законът е претърпял повече от 60 (шестдесет) редакции. Факторите налагащи тези промени са различни, но основният е динамиката на обществените отношения, които този закон регулира и най-вече – огромният брой пътнотранспортни произшествия, които се случват ежедневно по пътищата на страната.

Последната редакция бе извършена със Закона за изменение и допълнение на ЗДвП, обн. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2016 г., които промени влизат в сила от 21.01.2017 г. В настоящата статия ще разгледам по-важните, от новоприетите промени, които в най-голяма степен засягат шофьорите.

Промените условно могат да се разделят в няколко групи:

1. „Нови шофьори”. Тези промени предвиждат, че шофьори, които за пръв път придобиват правоспособност за управление на МПС, ще получават само 2/3 от максималния брой на контролните точки, а останалата 1/3 ще получават, след като придобият стаж от 24 месеца. В закона не е посочено, но от логическото тълкуване на разпоредбите, касаещи „новите водача”, следва, че водачи, които са придобили свидетелство за управление на МПС от категория „М” при навършване на минималното допустимата за това възраст от 16 г., следва да получат пълния брой от контролни точки при придобиване на свидетелство за управление на МПС от категория В.

Прочети още...

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ И ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ПО ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"

      В тази статия ще разкажа накратко за няколко интересни случаи, с които съм се сблъсквал в практиката по делата срещу застрахователни компании за заплащане на застрахователно обезщетение за неимуществени и имуществени вреди по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

1. Вината на водача на МПС е един от основните правопораждащи факти, от които възниква правото за получаване на застрахователно обезщетение за неимуществени и prisyda имуществени вреди по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Наказателно-правната вина се установява в хода на наказателното производство, като впоследствие гражданският съд е обвързан от установените в наказателното производство факти, касаещи дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. В някои случаи обаче, наказателното производство приключва без да е налице задължителен за гражданския съд акт, който да установява дали деянието е извършено виновно. Такъв е случаят, когато прокурорът приеме, че поради някаква причина, извършеното деяние не съсавлява престъпление и прекрати наказателното производство с постановление. Това обаче не е пречка, всички елементи на непозволеното увреждане, към които спада и вината,  да бъдат установени в хода на едно гражданско дело.

Такъв беше и случаят с пешеходец, който бе блъснат от лек автомобил, докато бягал към спирка, за да хване автобус на градския транспорт в София. Наказателно производство срещу водача на автомобила беше прекратено, тъй като прокурорът бе приел, че водачът не е допуснал нарушение на правилата за движение по пътищата и няма основание за ангажиране на наказателната му отговорност. С оглед на това и застрахователят по застраховката „Гражданска отговорност” на шофьора, бе отказал изцяло да заплати застрахователно обезщетение за претърпените от пешеходеца, вследствие на ПТП-то, неимуществени вреди, които бяха доста сериозни – многофрагментна фрактура на таза, открито счупване на бедрената кост и др. 

Прочети още...

ДЕФЕКТЕН АВТОМОБИЛ ВТОРА УПОТРЕБА – КАКВИ ПРАВА ИМАМЕ СРЕЩУ ПРОДАВАЧA

advokat kazakov kaskoСпоред статистическите данни, дялът на продажбите на нови автомобили в България се увеличава, но въпреки това, все още само една малка част от българското население може да си позволи да закупи чисто нов лек автомобил. Поради тази причина, най-голямо е търсенето и съответно – предлагането, на автомобили втора употреба – „нов внос”. Тези автомобили се внасят основно от Италия, и в по- малка част от Германия, Австрия, Швейцария и Холандия. Всеизвестен факт е обаче, че преди продажбата, търговците на употребявани автомобили извършват редица манипулации, за да им придадат "добър търговски вид" с цел да получат по-бърза и по-лесна печалба, като промяната на изминатия пробег (т.нар. „връщане на километража”) е най-малкото, което се прави в тази насока. Възможностите на търговците на автомобили втора употреба да замаскират проблеми по двигателя, скоростите, ходовата част (вкл. окачването) и купето, на практика са неограничени. В много случаи, дори специализирани сервизи на съответната марка автомобили, не могат да открият умело прикритите дефекти по автомобила, който въпреки, че при прегледа преди покупката работи нормално, впоследствие се оказва, че има сериозни и струващи скъпо за отстраняване, проблеми.

Прочети още...

КОГА И КАК МОЖЕМ ДА ПОЛУЧИМ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ И РАЗХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

car crashI. Кога възниква правото на застрахователно обезщетение и за какви вреди

Застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите е, може би, най-често сключваната у нас застраховка. Този факт намира своето обяснение от една страна в нейния задължителен характер, а от друга – в непрекъснато нарастващия брой автомобили. Въпреки това обаче, много хора не са съвсем на ясно кога и как биха могли да се възползват от правата, които тази застраховка им предоставя и в частност, кога и как биха могли да получат обезщетение за неимуществени вреди и разходи за лечение. Ето защо, с тази статия ще се опитам да отговоря на най-често задаваните въпроси по тази тема.

Прочети още...

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ ОТКАЗВАТ ПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА КАСКО– част I (при Кражба на МПС)

„Никой не е застрахован” – много често сме чували този израз, когато става дума за възможността да ни споходят различни беди. Но дали и когато все пак сме взели необходимите мерки и сме се застраховали срещу определен вид непрятности, като например кражбата на автомобил, може да се окаже, че всъщност тази застраховка няма да ни свърши работа – т.е. няма да получим дължимото ни застрахователно обезщетение.

Застрахователният договор се сключва писмено, под формата на застрахователна полица. И тъй като не е възможно всички параметри на договора да бъдат уговорени в самата полица, те най-често се прилагат към нея под формата на Общи условия. Обемът на самите Oбщи условия и относително недостъпния език, на който са написани, води до това, че при сключване на полицата, потребителите на застрахователна услуга ги пренебрегват, като без дори да ги прочетат, декларират писмено, че са съгласни с приложимите към нея Общи условия на застрахователя и ги приемат. Именно в Общите условия обаче, се съдържатат онези „малки камъчета”, които могат да Ви препънат по пътя към получаването на дължимото застрахователно обезщетение. В следващите редове ще се опитам да обобщя най-честите случаи от моята практика на откази на застрахователи да заплатят застрахователно обезщетение по застраховка „Каско”.

Прочети още...