Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ПРИ КРАЖБА НА АВТОМОБИЛ ИЛИ ДРУГО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

KRAJBA NA AVTOMOBILНастъпването на определено застрахователно събитие неминуемо е свързано с понасяне на сериозни вреди от страна на застрахованото лице. Когато човек не се е сблъсквал и няма опит как ви действия да предприеме в подобна ситуация, е много вероятно да пропусне нещо важно. Хората се доверяват на авторитети и при настъпило застрахователно събитие разчитат на застрахователя да ги напътства. Застрахователните компании обаче, водени от собствения си интерес, не винаги действат добросъвестно спрямо потребителите на застрахователна услуга при завеждане на дадена щета. Поради това, в тази статия ще обърна внимание на основните моменти при завеждане на застрахователна претенция и как в най-пълна степен да защитим интереса си на потребители.

Правя уточнение, че за статията ще използвам примери свързани с двата най-широко разпространени застрахователни продукти – „Каско” и „Гражданска отговорност” на автомобилистите, но казаното по отношение на тях важи и за останалите имуществени и лични застраховки.

гражданска отговорност zastrahovatelno[1.] Уведомяване на застрахователя. Едно от основните задължения на потребителите на застрахователна услуга, което е регламентирано както в закона, така и в общите условия към всяка застраховка, независимо от нейния вид, това е задължението за уведомяване на застрахователя. След настъпване на застрахователно събитие, застрахованият следва своевременно да уведоми своя застраховател, че е настъпило определено застрахователно събитие. Според вида на застраховката и застрахователното събитие, сроковете за уведомяване са различни:

[1.1] При застраховка „Каско” уведомяването има за цел да осигури на застрахователя възможност да охрани своя интерес, като проведе независимо разследване на обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие. Затова Кодексът за застраховането указва, че при кражба на застрахованото имущество (най-често МПС) уведомяването следва да стане до 24 от узнаване за събитие, а при други щети – до 3 дни от узнаването.

По отношение на тези срокове следва да се отбележат три много важни особености:
Първо - те започват да текат от момента на узнаване от застрахования, че дадено застрахователно събитие е настъпило;
Второ – в Общите условия към застраховката не могат да се уговарят по-кратки срокове за уведомяване, от предвидените в закона – т.е. не по-кратки от 24 ч. или от 3 дни.
Трето – броят се работните дни след узнаване за настъпилото застрахователно събитие, а не календарните.

[1.2.]При застрахователно събитие по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, Кодексът за застраховането е въвел задължение за уведомяване, освен за застрахования – виновния водач, така и за лицето имащо право да получи обезщетение (пострадалият от ПТП). Същото задължение има и третото ползващо се лице по другите видове имуществени и лични застраховки. Уведомяването за това трябва да стане не по-късно от 7 работни дни след узнаването

Как следва да стане уведомяването. Всеки застраховател разполага с телефонна линия, чрез която може да бъде уведомен за настъпилото застрахователно събитие. Както е казал Гай Тиций пред Сената на Древен Рим обаче, „Verba volant, scripta manent” (Думите отлитат, написаното остава.). С оглед факта, че уведомяването има важно значение за изправността на застрахования като страна по сключения застрахователен договор, препоръчително е уведомяването да бъде направено писмено, чрез получаване на входящ номер върху екземляр от уведомителното писмо или по друг начин, с който може да се удостовери съдържанието на отправеното до застрахователя волеизявление.

[2.] Уведомяване на компетентния държавен орган. След уведомяването на застрахователя, е необходимо да се уведоми съответния държавен орган, който е компетентен да регистрира настъпилото застрахователно събитие. В повечето случаи това са органите от системата на МВР – полиция, пожарна и т.н. След като посетят мястото на което е настъпило застрахователното събитие, се съставят съответните официални удостоверителни документи – Протоколи за ПТП, протоколи за оглед, служебни бележки и др.

уведомяване на полициятаУведомяването на съответните държавни органи отново е изискване, което застрахователят поставя, за да си гарантира до известна степен, че застрахователното събитие, за което се претендира застрахователно обезщетение, действително е настъпило и то по твърдения от застрахования начин. Поради това, неизпълнението на това задължение, в някои случаи, е основание, застрахователят да откаже плащане на застрахователно обезщетение.

[2.1.] При кражба на имущество или лек автомобил, се образува досъдебно производство, по което застрахованият се разпитва като пострадал. В този случаи застрахованият има право да се яви на разпита с адвокат, който да следи за интереса на застрахования, тъй като дадените пред разследващите органи обяснения могат да бъдат от значение за евентуално последващо дело срещу застрахователя за заплащане на застрахователно обезщетение.

[2.2.] Когато се касае за пътно-транспортни произшествия, в определени хипотези, предвидени в ЗДвП, органите на КАТ не са длъжни да посещават мястото на ПТП и не са длъжни да издават съответните официални документи, като при наличието на съгласие участниците в ПТП попълват двустранен констативен протокол. Въпреки липсата на законово изискване, в този случай също е препоръчително органите на КАТ да бъдат уведомени.

[3.] Представяне на документи. След като застрахователят вече е уведомен за настъпилото застрахователно събитие и е образувана застрахователна преписка, е необходимо да представят документи за установяване на основателността и размера на претенцията. Общите условия много често предвиждат, че застрахованият следва да представи на застрахователя застрахователната полица в оригинал, както и оригинални екземпляри от протокол за оглед и маркиране и др документи. В практиката ми е имало случаи, когато застрахованият е предал тези документи на застрахователя, без да се състави приемо-предавателен протокол или без да запази за себе си копие от съответния документ. По този начин застрахованият сам се лишава от важни документи, липсата на които, при отказ на застрахователя да заплати обезщетение, би могла сериозно да затрудни доказването на основателността на предявения пред съд иск за заплащане на обезщетение.

dokumenti kaskoС оглед на горното следва да се посочи, че Кодексът за застраховането не поставя изискване, при завеждането на щета, на застрахователя да се предадат оригинали на документите. Даже напротив, в разпоредбата на чл. 344, ал. 4 от КЗ (аналогична на чл. 184, ал. 8 от КЗ отм.) изрично се посочва, че липсата на оригинален екземпляр на полицата не е основание за отказ или намаляване на застрахователното обезщетение. Още повече, че застрахователят също би следвало да разполага с екземпляр от тази полица.

И все пак, ако се налага предаване на какъвто и да е оригинален документ на застраховател, то следва за това да бъде съставен приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни, като представителят на застрахователя посочи своите имена и длъжност.

[4.] Предаване на ключове и/или дистанционни. Освен документи, при кражба на автомобили и завеждане на щета по застраховка „Каско”, застрахователите изискват да им бъдат предоставени и ключовете на автомобила и/или дистанционните за алармата (ако е имало такава). Когато обаче при предаването не е съставен приемо-предавателен протокол, а по възможност и снимки на самия ключ и/или дистанционно управление, възниква опасност от недобросъвестни действия на застрахователите, които в някои случаи започват да твърдят, че предаденият ключ не е за застрахования автомобил, което на практика представлява твърдение за опит за застрахователна измама и е основание за отказ за плащане.

В практиката ми съм попадал на случай, при който застрахованият е имал повече от един автомобил от съответната марка и е разполагал със стари ключове, които поради объркване е предал на застрахователя. Вместо застрахователят да върне тези ключове като неотносими към щетата, е постановил отказ за плащане на застрахователно обезщетение. Този отказ естествено беше приет за неоснователен от съда, а застрахователят беше осъден да плати застрахователно обезщетение.

[5.] Извършване на опис на вредите. При щети на имущество – увреждания вследствие на ПТП, палежи, наводнения, градушка и др. застрахователят следва да извърши оглед и да опише в съответния протокол, установените щети. Препоръчително е при извършването на всеки оглед, да присъства и застрахованият, който да следи дали експертът на застрахователя описва всички настъпили вреди. След приключване на описа представителят на застраховател следва да предостави на застрахования екземпляр от съставения протокол. Това е важно, защото описването на всички вреди представлява признание от страна на застрахователя за техния вид и размер, което е база за определяне на размерът на дължимото застрахователно обезщетение. За да има качеството на такова признание обаче е необходимо протоколът за опис да бъде подписан от представителя на застрахователя.

 

Статията е написана от адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право и застрахователни дела©

ЗА ОЩЕ ИНТЕРЕСНИ СТАТИИ, НА ТЕМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО, МОЖЕТЕ ДА МЕ ПОСЛЕДВАТЕ ВЪВ Facebook resize