Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

КОГА И КАК МОЖЕМ ДА ПОЛУЧИМ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ И РАЗХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

car crashI. Кога възниква правото на застрахователно обезщетение и за какви вреди

Застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите е, може би, най-често сключваната у нас застраховка. Този факт намира своето обяснение от една страна в нейния задължителен характер, а от друга – в непрекъснато нарастващия брой автомобили. Въпреки това обаче, много хора не са съвсем на ясно кога и как биха могли да се възползват от правата, които тази застраховка им предоставя и в частност, кога и как биха могли да получат обезщетение за неимуществени вреди и разходи за лечение. Ето защо, с тази статия ще се опитам да отговоря на най-често задаваните въпроси по тази тема.

 Ежедневно медиите ни заливат с новини за настъпили пътнотранспортни произшествия, както в България, така и в чужбина. Някои са леки, без значителни вреди, но други са по-тежки, с пострадали и дори загинали хора. Именно в случаите, когато вследствие на пътнотранспортно произшествие сме пострадали самите ние или сме загубили наш близък, имаме право да поискаме заплащане на застрахователно обезщетение, за причинените ни от това събитие неимуществени вреди и направените разходи за лечение.

cruchiesТук следва да изясним какво обхваща понятието за „неимуществени вреди”. Това са претърпени болки и страдания. Те условно могат да се разделят в две категории. Първата категория обхваща физическите болки и страдания. Те са резултат от телесни увреждания - напр. вследствие на счупване на крак, фрактура на ръка, нараняване на вътрешни органи, охлузвания, натъртвания и др. Втората категория са душевните (психически) болки и страдания. Тяхната проявна форма обикновено е скръбта от загубата на близък човек. Поради обстоятелството, че душата и тялото на човек се намират в неразривна връзка, често се случва физическите и психическите болки и страдания да се проявяват заедно – например загубата на близък човек може да е толкова болезнена, че психическите болки и страдания да придобият и физическо проявление, както и обратното – физическите болки могат да доведат, в много случаи, до психическо страдание – напр. отчаяност, депресия, страхова невроза и.т.н., породени от тежката физическа травма. Ето защо застрахователното обезщетение за неимуществени вреди, обхваща всички болки и страдания, които са в резултат от настъпилото пътнотранспортно произшествие, независимо от тяхното конкретно проявление.

Обстоятелството, че сме претърпели неимуществени вреди обаче, не е достатъчно, за да можем да получим застрахователно обезщетение. Правото на обезщетение по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се базира на сключения застрахователен договор. Затова, за да можем да получим застрахователно обезщетение за неимуществени вреди и/или разходи за лечение, необходимо е, към момента на настъпване на пътнотранспортното произшествие виновният водач да е имал валидна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Ако към момента на настъпване на пътнотранспортното произшествие виновният водач няма валидна застраховка „Гражданка отговорност”, можем да насочим нашите претенции за заплащане на обезщетение или към Гаранционния фонд или към самия водач. Именно, поради тази причина застраховката „Гражданска отговорност” е от изключителна важност за водачите, тъй като плащането на годишната премия от около средно 160 лв., впоследствие може да им спести плащането на обезщетение от порядъка на няколко стотин хиляди лева.

Лицата, които имат право на обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите са посочени в Кодекса за застраховането („КЗ”). Съгласно разпоредбата на чл. 477 от КЗ, (обн. ДВ. бр.102 от 29.12.2015 г.) това са третите лица, които са претърпели имуществени и/или неимуществени вреди. За трети лица според същата разпоредба, се считат всички освен лицето, което отговаря за причинените вреди. Тази, наглед ясна и недвусмилена формулировка, в миналото създаваше редица противоречиви тълкувания в съдебната практика, което наложи приемането на тълкувателно решение по въпроса. С него бе постановено, че всяко лице, извън причинителя на вредата, се явява трето лице и разполага с правото да иска заплащане на застрахователно обезщетение, като за упражняването на това право не е от значение дали лицето е собственик на увреждащото моторно превозно средство и дали в това си качество е сключило договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, по който е страна.

Тук следва да се посочи, че кръгът на третите лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от смърт на близък е ограничен до най-близките роднини на починалия.  Това са низходящите (децата, вкл. осиновените) и възходящите (родителите) на починалия, съпругът или съпругата, както и лицето, с което починалият е бил във фактическо съжителство. В момента, на тълкуване пред Върховния касационен съд е поставен въпросът, дали към тези лица следва да спадат братята и сестрите на починалия.

Размерът на обезщетението за неимуществени вреди. Човешкият живот и здравето са нематериални блага, поради което те не могат да бъдат измерени в пари. Няма как да се определи „цена” за болки и страдания от загубата на родител или дете, нито за болките, които човек претърпява от фрактура на ръка или крак. Такова отъждествяване би било най-малкото неморално. И все пак, необходимо е пострадалият да получи някакво овъзмездяване за причинените му неимуществени вреди. Поради това законът е предвидил, че за неимуществените вреди се присъжда обезщетение по справедливост, като изцяло в компетенцията на съда е да определи размерът на справедливото обезщетение. За тази цел, съдът взема под внимание редица конкретни обстоятелства, на базата на които формира своето решение. Размерът на обезщетението за разходи за лечение пък, се определя на база на представените разходни документи – такива са фактурите, придружени с касов бон за закупуване на лекарства, остеосинтезни материали, заплатените медицински прегледи, рехабилитационни процедури и др.

II. Процедура за получаване на застрахователно обезщетение за неимуществени вреди:

Процедурата за получаване на застрахователно обезщетение за неимуществени вреди по застраховка „Гражданска отговорност” може да премине през две фази – извънсъдебна и съдебна. Извънсъдебната е свързана с предявяване на претенция към застрахователя на виновния водач, а съдебната – с предявяване на иск в съда.

За да се получи справедливо застрахователно обезщетение в максимален размер, необходимо е пострадалият да разполага с доказателства за самото застрахователно събитие и претърпените от него вреди. В тази връзка от особена важност е резултатът от воденото във връзка с настъпилото ПТП наказателно производство. В него се изготвят почти всички необходими доказателства (протоколи за ПТП, скици, снимки, протоколи за разпит на свидетели, съдебномедицински и автотехнически експертизи), които впоследствие ще послужат на пострадалия да докаже пред застрахователя на виновния водач основанието на претенцията си за заплащане на застрахователно обезщетение и размеът на претърпените неимуществени вреди. Пострадалият има право да се снабди с преписи (копия) от събраните в хода на наказателното производство материали, което право е изрично уредено в Кодекса за застраховането.

Застрахователят е длъжен да се произнесе по заведената при него претенция за заплащане на застрахователно обезщетение в срок от 15 дни от получаването на последния изискан документ, но не по-късно от 3 месеца от датата на завеждане на претенцията. В тези срокове застрахователят на виновния водач е длъжен да определи и изплати застрахователно обезщетение или мотивирано да откаже плащане. Ако застрахователят откаже плащане на застрахователно обезщетение или пострадалият не е съгласен с определения размер, той има право да предяви иск за заплащане на застрахователно обезщетение за неимуществени вреди и/или разходи за лечение, пропуснати ползи и всички др. вреди които е претърпял вследствие на ПТП-то, в съда.

Въпроси и коментари във връзка със статията може да оставите от ТУК.

Последвайте ме и във Facebook resize

Статията е написана от Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право и застрахователни дела. ©