Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

                             Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите 

zzgoСпоред българското законодателство, обект на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства. 

Неимущесвените вреди включват както претърпените физически болки и страдания, също и душевни такива от загубата на близък човек. Към имуществените вреди пък спадат повредите по движимо или недвижимо имущество, извършените разходи за лечение, пропуснатите ползи, както и всички други преки и непосредствени вреди от настъпилото пътнотранспортно произшествие. 

По задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите застраховани са собственикът, ползвателят и държателят на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание. Не е необходимо водачът на моторното превозно средство да притежава изрично писмено пълномощно за управлението или ползването на моторното превозно средство. Застрахователното обезщетение обаче, в общия случай, се заплаща на третите лица – увредени от водача. 

С влизането в сила на новия Кодекс за застраховането (обн. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г.), бяха увеличени и лимитите на максималните обезщетения. Към настоящия момент те са 10 000 000 лв. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт и 2 000 000 лв. за вреди на имущество (вещи), за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите. Интересно е да се отбележи, че обезщетението по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е несеквестируемо – т.е. срещу него не може да се насочва принудително изпълнение и то не може да служи за удовлетворяване на кредиторите на пострадалия. 

Въз основа на платената премия Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, другите държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария. За да може застраховка да има действие и на територията на други държави, различни от гореизброените (като напр. Република Турция) е необходимо да се сключи сертификат „Зелена карта”, за който, в този случай, се заплаща допълнително. 

С оглед защитата на третите увредени лица, към Гаранционния фонд е създаден Информационен център, който поддържа електронна система, в която всеки може да провери дали за дадено моторно превозно средство има сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и/или сертификат „Зелена карта”. 

При липса на сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, Информационният център към Гаранционния фонд уведомява органите на КАТ, които извършват служебно прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство. 

 Правата на пострадалия по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се погасят с 5-годишна давност, която започва да тече от настъпването на застрахователното събитие (увреждането). В случаите на ексцес, който пряко произтича от настъпилото застрахователно събитие, давността е 5-годишна от датата на настъпването или узнаването за ексцеса, но не повече от давността по отношение на отговорното за вредите лице. 

 Доброволна имуществена застраховка „Авто Каско” 

kasko 2 resizedЗастраховката на сухопътни превозни средства е дефинирана в Кодекса за застраховането като застраховка, покриваща всяка щета, или загуба, нанесена на сухопътни моторни и безмоторни средства. Терминът "Каско”, макар да не фигурира в действащото законодателство, е навлязъл в търговските обичаи като застраховка срещу щети на корпуса и двигателя на превозно средство. 

Процедурата по сключване на застраховка „Каско” обикновено започва по инициатива на застрахования. Той попълва въпросник, в който следва пълно и точно да обяви всички обстоятелства, които са му известни за предмета на застраховката – най-често това е лек автомобил. Едно от важните обстоятелства, които следва да бъдат точно обявени е наличието или липсата на защитни системи против кражба на моторното превозно средство. Такива са имобилайзерът, алармената система, система за GPS – проследяване и др. Застраховката „Каско” се сключва под формата на застрахователна полица, в която се уговарят основните параметри на сделката – страни, предмет на застраховката, срок на застрахователно покритие и застрахователна сума. Всички останали клаузи се прилагат към застрахователната полица под формата на Общи условия, които застрахованият следва да е завил, че приема, за да имат те действие спрямо него. 

Покритите рискове по застраховката „Каско”. Условно те могат да се разделят на две групи. Първата група включва т.нар. пълна загуба на моторното превозно средство. Към тази група на първо място спадат рисковете „Кражба на МПС”, „Пожар”, случаите при които МПС е тотално увредено вследствие на ПТП и др., както и други събития, вследствие на които МПС е увредено до такава степен, че възстановяването му, макар и възможно, е икономически нецелесъобразно. Към втората група спадат рисковете, причиняващи частични щети по каросерията или двигателя на моторното превозно средство. Такива най-често са случаите на леки пътнотранспортни произшествия (напр. щети на паркинг), злоумишлени действия на трети лица, увреждания от градушка и т.н. 

При настъпване на застрахователно събитие, основното задължение на застрахованото лице е да уведоми в срок застрахователя и компетентните държавни органи и да изиска съставянето на съответните официални документи, удостоверяващи настъпилото събитие. Сроковете за уведомяване са до 24 часа от узнаването, при настъпило застрахователно събитие кражба, и до 3 дни от узнаването - за всички останали събития. В общите условия е възможно да бъдат договорени по- дълги срокове за уведомяване, но не и по-кратки. 

Друг важен момент е това, какъв ще бъде размерът на застрахователното обезщетение. Разпространено е схващането, че обезщетението ще бъде равно на посочената в полицата застрахователна сума, поради което застраховките „Авто Каско” се сключват като се дава нереално висока оценка на застрахования автомобил. Тази практика е неправилна и тя обикновено носи финансова облага само за застрахователя, който получава по-висока премия. Затова е важно да се знае, че съгласно Кодексът за застраховането, размерът на обезщетение се равнява на действителната стойност на вредата към момента на настъпване на застрахователното събитие. При кражба или друго събитие водещо до пълна загуба, обезщетението се равнява на действителната стойност на автомобила, по пазарни цени, към датата на увреждането. При частична щета обезщетението се определя по средни пазарни цени за извършване на ремонт на автомобила, включително цените на новите части, без да се прилага коефициент за овехтяване. 

Правата на застрахованото лице по доброволната имуществена застраховка „Каско” се погасяват с три годишна давност, която започва да тече от деня на настъпване на застрахователното събитие.  

 

Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право и застрахователни дела©