Адвокат Светослав Казаков - адвокат по застрахователно право

УСЛУГИ

УСЛУГИ:

Кантората предоставя на своите клиенти комплексно правно обслужване в областта на Застрахователното право, включително и в случаите, когато по повод на настъпило застрахователно събитие е необходима правна защита и процесуално представителство в наказателно производство или пред административните органи.

Основни правни услуги, свързани с отделните видове застраховки(„Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Каско”, „Трудова злополука”, „Отговорност на превозвача”, „Карго”, „Живот” и др.):

 • Предявяване на извънсъдебни претенции за заплащане на застрахователно обезщетение за неимуществени и/или имуществени вреди;
 • Изготвяне на възражения срещу неоснователени откази на застрахователи да заплатят застрахователно обезщетение;
 • Предявяване на съдебни искове и водене на дела срещу застрахователни компании за заплащане на застрахователни обезщетения;
 • Предявяване на претенции към Гаранционния фонд за заплащане на обезщетение за неимуществени и/или имуществени вреди;
 • Правна защита и представителство пред Комисията за финансов надзор;
 • Правна защита и процесуално представителство в наказателния процес, на лица, пострадали от пътнотранспортни произшествия;
 • Правна защита и представителство на лизингополучатели пред лизингови и застрахователни компании, по повод на настъпили застрахователни събития с автомобили, обект на договор за лизинг;
 • Правна защита и процесуално представителство на застраховани кредитополучатели, по застраховка „Живот”, сключена към договор за кредит;
 • Предоставяне на правна защита срещу регресни искове от застрахователи;

Допълнителни правни услуги, които кантората предоставя:

 • Защита на потребителите;
 • Правна защита за получаване на обезщетение, вследствие на закъснял или отменен полет;
 • Правна защита и процесуално представителство по дела за обезщетения от трудова злополука;
 • Правна защита и процесуално представителство по дела за обезщетения за вреди, причинени от незаконни актове и действия на държавата и общините;
 • Абонаментно правно обслужване на фирми и юридически лица с нестопанска цел;
 • Консултация и съдействие при сделки с недвижими имоти.